ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ.

Η εταιρία μας ανταποκρινόμενη στις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τον τομέα της διαχείρισης ΑΕΕΚ έχει συνάψει αποκλειστική Σύμβαση Συνεργασίας με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. - ΕΡΓΟΚΑΔ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μονάδα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Στις εγκαταστάσεις μας μεταφέρουμε, παραλαμβάνουμε και διαχειριζόμαστε όλα τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις, Κατασκευές και Ανακαινίσεις (Α.Ε.Κ.Κ) που προκύπτουν από δημόσια και ιδιωτικά έργα και διαθέτουν ΣΔΑ με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. Διαθέτουμε όλες τις απαιτούμενες άδειες και τα συμφωνητικά που απαιτούνται από την νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζουμε τη νόμιμη και υπεύθυνη διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Ενοικιάσεις κάδων μπαζών και απορριμμάτων- ΕΡΓΟΚΑΔ
Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. - ΕΡΓΟΚΑΔ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.

Διαδικασία για την Έκδοση της Βεβαίωσης Παραλαβής Αποβλήτων

Οι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας για λεπτομέρειες και υποστήριξη σχετικά με οποιαδήποτε γραφειοκρατική διαδικασία είναι απαραίτητη για την εργασία που επιθυμείτε.

Για να καταρτίσετε Σύμβαση με την ΑΝΑΚΕΜ