ΕΡΓΟΚΑΔ

Διαχείριση Αποβλήτων

Στην ΕΡΓΟΚΑΔ διαθέτουμε την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για τη διαχείριση των περισσότερων τύπων στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Με τον απαραίτητο μηχανολογικό και κινητό εξοπλισμό αναλαμβάνουμε την αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή και επεξεργασία πάσης φύσεως απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων ή μη υλικών.

Διαχείριση Αποβλήτων - ΕΡΓΟΚΑΔ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Εγκατάσταση διαχείρισης στέρεων αποβλήτων

Από το 2002 η ΕΡΓΟΚΑΔ λειτουργεί εγκατάσταση διαχείρισης στερεών, μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και ανακαινίσεις Α.Ε.Κ.Κ, στην περιοχή του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Η μονάδα μας κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης και συνεργασίες που ορίζει η Νομοθεσία. Τα απόβλητα, συλλέγονται από τον τόπο που επιθυμούν οι πελάτες μας, πρωτίστως με το δικό μας στόλο, μεταφέρονται, ζυγίζονται, επεξεργάζονται, ταξινομούνται σε ροές απορριμμάτων και αποθηκεύονται στη μονάδα μας. Στο τελικό στάδιο, τα υλικά διαλογής τους προωθούνται σε εξειδικευμένες για κάθε υλικό, μεγάλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Το κλασματικό υπόλειμμα που δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθεί καταλήγει στον ΧΥΤΑ.

Διαχείριση Αποβλήτων - ΕΡΓΟΚΑΔ
Διαχείριση Αποβλήτων - ΕΡΓΟΚΑΔ
Διαχείριση Αποβλήτων - ΕΡΓΟΚΑΔ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Με τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις

Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με αριθμό 35220-2 για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων και αριθμό 35220-1 ως Μονάδα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. Η ΕΡΓΟΚΑΔ, επιπλέον, δεσμεύεται να μειώσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, με την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΙSO: 14001:2015

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το 2022 οδηγήσαμε στην Ανακύκλωση: